Stadgar

för Attunda nämdemannaförening

1. Ändamål

Föreningen har till ändamål att företräda nämndemännen och fungera som organ för information och samråd. Informationen som sker genom föredrag, studiebesök, kurser, diskussioner m m avser att i första hand belysa förändringar i lagstiftningen och tillämpningar i påföljder, vilka påverkar anförtrott uppdrag. Samråd avser kontakt med rättens ledning och kan gälla miljö- och trivselfrågor samt regler som gäller nämndemännens tjänstgöring.

2. Föreningens namn och firma
Föreningens namn och firma är Attunda Nämndemannaförening. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

3. Medlemskap och avgifter
Föreningen är en sammanslutning av nämndemän vid Attunda tingsrätt. Medlemskap i föreningen erhålls genom erläggande av av årsmötet fastställd medlemsavgift. Medlemsavgift skall vara erlagd senast den 30 april. Nämndeman som tillhör annan nämndemannaförening kan mot erläggande av en mindre avgift som fastställs av årsmötet anslutas till föreningen. Nämndemannen äger då rätt att delta i föreningens möten och aktiviteter men äger ej rösträtt. På samma villkor kan också nämndeman som önskar få stå kvar som medlem i föreningen med närvaro och yttranderätt vid medlemsmöten efter avslutad mandatperiod. Styrelsen skall upprätta förteckning över antalet medlemmar med uppdelning på aktiva (röstberättigade) och passiva medlemmar. Föreningen är medlem i Nämndemännens Riksförbund.

4. Räkenskaper
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

5. Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som väljs av årsmötet, som fastställer antalet styrelseledamöter utöver ordförande och kassör, som väljs av årsmötet för ett respektive två år. Övriga styrelseledamöter väljs för två år varav halva antalet väljs varje år.

Styrelsen konstituerar sig årligen och utser inom sig vice ordförande och sekreterare, som tillsammans med ordförande och kassör kan utgöra arbetsutskott (AU).

Till styrelsen kan adjungeras medlem för särskilda uppdrag efter styrelsens beslut. Det åligger styrelsen att på bästa sätt främja föreningens ändamål, föra protokoll över styrelsens och föreningens sammanträden samt att handha föreningens ekonomi. Styrelsen skall upprätta verksamhetsberättelse och årsredovisning avseende räkenskapsåret.

6. Valberedning
Val av styrelse förbereds av en valberedning med minst tre ledamöter, varav en sammankallande, utsedda av årsmötet. Valberedningen skall förbereda alla på årsmötet förekommande val. Valberedningens förslag skall bifogas kallelsen till årsmötet. Föreningens medlemmar skall uppmanas att före den 31 december till valberedningen nominera styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter.

7. Revisorer
Årsmötet väljer två revisorer samt två revisorssuppleanter. Till revisor och till revisorssuppleant är envar av föreningens aktiva medlemmar valbar. Styrelsens förvaltning av föreningens angelägenheter och räkenskaper skall för varje kalenderår överlämnas till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet. Revisorerna har att till årsmötet avlämna revisionsberättelse.

8. Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Medlemmarna skall erhålla personlig kallelse senast två veckor före mötet. Extra årsmöte kan beslutas av styrelsen eller då framställan därom görs av minst en fjärdedel (1/4) av föreningens medlemmar. Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning och i övriga frågor genom ordförandes utslagsröst. Votering vid val skall vara sluten om någon så begär. Röstning genom fullmakt är tillåten. Årsmötets föredragningslista skall uppta följande punkter:

1. Årsmötets öppnande
2. Val av årsmötets funktionärer
a. ordförande
b. sekreterare
c. två justerare tillika rösträknare
3. Fastställande av röstlängd
4. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
5. Ekonomisk årsredovisning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
10. Val av
     a. ordförande på ett år
     b. kassör på två år i förekommande fall
     c. övriga ledamöter
     d. eventuella fyllnadsval
     e. ersättare för ett år
11. Val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter
12. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
13. Val av valberedning varav en sammankallande
14. Beslut om medlemsavgift och fastställande av budget för näst kommande verksamhetsår
15. Av styrelsen framlagda förslag
16. Av medlemmar inlämnade förslag eller motioner
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutning

Förslag under punkt 13 och 14 skall vara insända till styrelsen senast den 31 december, så att de kan gå ut med styrelsens yttrande tillsammans med kallelsen.

9. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid ordinarie årsmöte eller extra årsmöte efter förslag av styrelsen eller enskild medlem. Förslag till stadgeändring skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 december och skall meddelas föreningens medlemmar genom kallelsen till årsmöte. Beslut om fastställande eller ändring av stadgarna kan endast fattas om två tredjedelar (2/3) av mötesdeltagarna efter omröstning ansluter sig till förslaget. För stadgeändring erfordras lika beslut på två på varandra följande möten, varav det ena årsmöte. Minst 21 dagar skall förflyta mellan mötena.

10. Upplösning
Beslut om föreningens upplösning kan ske under förutsättning att förslag om detta tillsänts medlemmarna i samband med kallelsen till årsmöte. Beslut kan fattas endast om två tredjedelar (2/3) av mötesdeltagarna efter omröstning ansluter sig till förslaget. Vid upplösning skall styrelsen styrelsen disponera föreningens tillgångar för lämpligt välgörande ändamål.

Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas enligt samma ordning, som gäller stadgeändring.


Antagna vid årsmöte den 10 mars 2009